வரும் குளிருக்காக உணவு சேமிக்கும் ஈடுபாட்டில் இருக்கின்றன அணில்கள்