நான் பொதுவில் மின்னஞ்சலில் வரும் துணுக்குகளைப் பிறருக்கு முற்செலுத்துவதில்லை; வலைப்பதிவில் போடுவதில்லை. ஆனால், இது தவறவிடக்கூடாத விஷயமாகத் தோன்றுவதால் இங்கே;

A man in a hot air balloon realized he was lost. He reduced altitude and spotted a woman below. He descended a bit more and shouted, “Excuse me, can you help me? I promised a friend I would meet him an hour ago but I don’t know where I am.”

The woman below replied, “You’re in a hot air balloon hovering approximately 30 feet above the ground. You’re between 40 and 41 degrees north latitude and between 59 and 60 degrees west longitude.”

“You must be a professor,” said the balloonist.

“I am,” replied the woman, “how did you know?”

“Well,” answered the balloonist, “everything you told me is probably technically correct, but I’ve no idea what to make of your information and the fact is, I’m still lost. Frankly, you’ve not been much help at all. If anything, you’ve delayed my trip.”

The woman below responded, “You must be a department head.”

“I am,” replied the balloonist, “but how did you know?”

“Well,” said the woman, “you don’t know where you are or where you’re going. You have risen to where you are, due to a large quantity of hot air. You made a promise, which you’ve no idea how to keep, and you expect people beneath you to solve your problems. The fact is you are in exactly the same position you were in before we met, but now, somehow, it’s my fault.”