இன்று  iTunes மேய்ந்துகொண்டிருந்தபொழுது கண்ணில்பட்டது.  99 டாலருக்கு சகா வித்தை கற்றுத்தரும் இந்த பயனி (Application, app)யில் என்ன இருக்கிறது என்று யாராவது சொன்னால் தன்யனாவேன்.