இன்று லேசருக்கு ஐம்பதாவது பிறந்த நாள். இதையொட்டி லேசர் செய்ற்படும் விதம், பயன்பாடுகள் குறித்த ஒலி வடிவ விளக்கம். இது இரண்டாம் பகுதி.

[audio:laser_2.mp3|titles=laser_2]