இன்று லேசருக்கு ஐம்பதாவது பிறந்த நாள்.  இதையொட்டி  லேசர் செய்ற்படும் விதம், பயன்பாடுகள் குறித்த ஒலி வடிவ விளக்கம். இது பகுதி ஒன்று.

[audio:laser_1.mp3|titles=laser_1]