(வயதுவந்தவர்களுக்கு மட்டும்)

புகழ்பெற்ற பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டுக் கவிஞர் ஜலாலுதீன் ரூமியின் கவிதை (கண்டுபிடிப்பு) சமீபத்திய மருத்துவ சஞ்சிகைகளில் பரபரப்பாகப் பேசப்படுகிறது. Archives of Sexual Behavior என்ற மருத்துவ சஞ்சிகையில் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஜெர்மானிய மருத்துவர் ஒருவர் பெண்களின் கஷ்டத்தைப் போக்க கண்டுபிடித்த வழியைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை ஒன்று வெளியாகியிருந்தது.

Kompanje, E. J. O. (2006). Painful sexual intercourse caused by a disproportionately long penis: An historical note on a remarkable treatment devised by Guilhelmus Fabricius Hildanus (1563–1643). Archives of Sexual Behavior, 35, 603–605.

இதற்கு பின்னூட்டமாக அதே சஞ்சிகையில் கவிஞர் ஜலாலுதீன் ரூமி இத்தகைய கண்டுபிடிப்பு ஒன்றை 13ஆம் நூற்றாண்டிலேயே தனது கவிதையில் விவரித்திருப்பதாகத் தெரிவித்திருக்கிறார்.

(ஜலாலுதீன் ரூமியின் பல கவிதைகள் ஏற்கனவே தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கிடைப்பதால் நான் இதைத் தமிழாக்கம் செய்ய முயற்சிக்கப்போவதில்லை.

In his poem, “The Importance of Gourdcrafting,” Rumi vividly describes the sexual interactions between a women and a donkey. I cite here from Barks’ (1995) translation:

There was a maidservant
who had cleverly trained a donkey
to perform the services of a man.

From a gourd,
she had carved a flanged device
to fit on the donkey’s penis,
to keep him from going too far into her.
She had fashioned it just to the point
for her pleasure, and she greatly enjoyed
the arrangement, as often as she could!

The poem continues with the maidservant’s mistress who “peeked through a crack in the door and saw the animal’s marvelous member and the delight of the girl” and joins with the donkey, ignoring the advice of her servant to use the gourd:

Her fire kindled more,
and the donkey politely pushed as she urged him to,
pushed through and into her intestines,
and without a word, she died.

ரூமி விளக்கும் சமாச்சாரமும் ஜெர்மானியர் கண்டுபிடித்தைப் போன்ற குறிகுறைப்பு வழிமுறைதான் என்பது இந்த ஆய்வுக் கட்டுரையில் தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது.

நல்லவேளை ரூமி கலாச்சாரக் காவலர்களின் பொற்காலமான இந்த நூற்றாண்டில் இல்லை!