ஹர்பஜன் நிறவெறி விவகாரத்தின் முழுவிபரத்தில்

[14] Mr Symonds appears to be saying that he finds it unacceptable that an opponent makes a gesture that recognises the skill of one of his own team mates. In the transcript he stated:

“MR MANOHAR: You had any objection to that patting on the back?

MR SYMONDS: Did I have an objection to it � my objection was that a test match is no place to be friendly with an opposition player, is my objection.”

அப்படியானால் கிரிக்கெட்டை (ஆஸ்திரேலியர்களிடமிருந்து) கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும்.