ஐந்து வருடங்களாகின்றன – அமெரிக்கா ஈராக்கின்மீது போர்தொடுத்து. கொண்டாட டிக் செய்னி பாக்தாத் சென்றிருக்கிறார்.

நகைச்சுவை

“If you look back on those five years it has been a difficult, challenging but nonetheless successful endeavour … and it has been well worth the effort,” Cheney, an architect of the invasion, said after meeting Iraqi leaders.

அவலம்

U.S. Vice President Dick Cheney on Monday declared the 2003 U.S.-led invasion of Iraq a “successful endeavor” during a visit to Baghdad, on the same day a woman suicide bomber killed 40 people.

கொடூரம்

“All Americans can be certain that we intend to complete the mission so that another generation of Americans does not have to come back here and do it again,” Cheney told about 3,000 U.S. troops at Balad Air Base 70 km (45 miles) north of Baghdad.