வேர்ட்பிரஸ் 2.5 நிறுவிய பின் பதிவுகளை எழுதுவதில் சிக்கலிருக்கிறது. நீண்ட பதிவுகளை உள்ளிடமுடியவில்லை.

இந்தச் சிறிய இடுகையைப் பதிப்பிக்க முடியுமா?