என் ஆங்கில வலைப்பதிவில் இன்றைக்கு இல்ல நூலகத்தை ஒழுங்கமைத்தல் குறித்த ஒரு பதிவை எழுதியிருக்கிறேன். இந்தப் பதிவில் என் வீட்டிலிருக்கும் புத்தகங்களை எப்படிப் பட்டியலிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன், இதற்குத் தெரிந்தெடுத்த மென்கலன் என்ன, கூட்டாகப் பலரும் சேர்ந்து புத்தகங்களைப் பட்டியலிடுதல் போன்ற பல விஷயங்களை எழுதியிருக்கிறேன்.

இன்னும் இரண்டொரு நாளில் தமிழ் – ஆங்கிலப் புத்தகங்களைப் பட்டியலிடுவதற்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகள், சிக்கல்கள், தீர்வுகள் குறித்து எழுதவிருக்கிறேன். அந்தப் பதிவின் முதல் பாகமாக என் இன்றைய பதிவைக் கொள்ளலாம். ஆர்வமுள்ளவர்கள் Home Library Organization என்ற இந்தப் பதிவைப் பார்க்கவும். நீங்களும் இதைப் போலப் பட்டியலிட முயன்றிருந்தால் உங்கள் அனுபவங்களை அறியத் தரவும்.