உலக நாடுகளின் தலைவர்களுக்கான தன்னுடைய வருடாந்திர உரையில் போப் உலகளாவிய சூடேற்றம் குறித்த கவலைகளைத் தெரிவிப்பவர்கள் அழிவின் வருகைக்குக் கட்டியம் கூறுபவர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

The leader of more than a billion Roman Catholics suggested that fears over man-made emissions melting the ice caps and causing a wave of unprecedented disasters were nothing more than scare-mongering…

His remarks will be made in his annual message for World Peace Day on January 1, but they were released as delegates from all over the world convened on the Indonesian holiday island of Bali for UN climate change talks.

The 80-year-old Pope said the world needed to care for the environment but not to the point where the welfare of animals and plants was given a greater priority than that of mankind.

ம்ம்.. என்னவென்று சொல்வது?