நீண்ட நாட்களாக இடை நிறுத்தியிருந்த என்னுடைய இசைப் பதிவுகளைத் திரும்பத் துவக்கவிருக்கிறேன். வேர்ட்பிரஸ்ஸில் எம்.பி3 சோதனைக்காக இடப்படும் பதிவு இது. எனக்கு மட்டும் சோதனையாக இல்லாமல் உங்களுக்கும் சேர்த்து சோதனையாக்கியிருக்கிறேன்.

[audio:teaser01.mp3]

கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் முப்பது நொடிகளுக்கும் குறைவான இசைத் துணுக்கைக் கொண்டு என்ன பாடல் என்று கண்டுபிடியுங்கள். இந்தப் பாடலைக் குறித்து ஏற்கனவே ஒருமுறை நான் என் இசைப்பதிவொன்றில் எழுதியிருக்கிறேன். இதைப் பற்றி விரிவாக அடுத்த பதிவில் எழுதுவேன்.

அப்படியே இசையை நன்றாகக் கேட்கமுடிகிறதா, ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறதா என்றும் அறியத்தாருங்கள்.