தமிழ்மணம் கருவிப்பட்டை நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. இது சரியாக வேலை செய்கிறதா என்று தெரியவில்லை.