நேற்று வீட்டில் எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்தபொழுது கையில் சிக்கிய பெரிய வாலு (விக்ரம்) படம். ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் எடுத்தது.

<%image(20050513-vik_jap.jpg|472|701|ஜப்பானில் விக்ரம் )%>